Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów – co warto wiedzieć?

W ostatnim okresie często dochodzi do pożarów składowisk czy też wysypisk odpadów. I nie chodzi tutaj tylko o tzw. wysypiska śmieci, ale także o wszelkiego rodzaju sortownie, składowiska odpadów, sortownie recyklingu, składowiska opon czy też innych materiałów. Nie do końca wiadomo z jakich powodów dochodzi do tych pożarów: mogą to być zaniedbania z zakresu przepisów przeciwpożarowych, ale nie wykluczone są także celowe podpalenia. W naszej firmie KSK Lublin oferujemy wizyjne systemy kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, dlatego chcielibyśmy się podzielić wiedzą i rozporządzeniami w tym zakresie.

Do czego prowadzą pożary miejsc składowania odpadów?

Dlaczego takie pożary są groźne?

 • Ze względu na dużą łatwopalność składowanych odpadów dochodzi do bardzo szybkiego rozprzestrzenienia się takiego pożaru, co może zagrażać okolicznym zabudowaniom czy infrastrukturze.
 • Niektóre ze składowanych odpadów mogą wydzielać trujące czy niebezpieczne opary podczas spalania.
 • Do gaszenia takich pożarów zaangażowane są liczne zastępy Straży Pożarnej, przez co obniża się bezpieczeństwo pożarowe okolicznych miejscowości – w przypadku wybuchu innego pożaru trzeba będzie ściągać zastępy z bardziej odległych miejsc.

monitoring miejsc magazynowania i składowania odpadów

Regulacje prawne i rozporządzenia wprowadzone w tym zakresie

W związku z tym w dniu 20 lipca 2018 r. rząd RP wprowadził zmiany do ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, w których między innymi wprowadzono obowiązek instalacji systemów monitoringu wizyjnego CCTV.

Rozporządzenie Ministra Środowiska określa wymagania szczegółowe stawiane przed takim systemem.

Ustalono poszczególne wymagania, jakie taki system musi spełniać:

 • system monitoringu wizyjnego zapewni rejestrację obrazu obejmującą całą powierzchnię magazynowania lub składowania, drogi dojazdowe do odległości 15m od krawędzi obszaru magazynowania, pas zewnętrzny o głębokości 5m otaczający teren składowania;
 • w przypadku składowania w pomieszczeniu zamkniętym system cctv zapisywał będzie obraz z obszaru do granicy ścian oraz bramy;
 • w opisanych przypadkach konieczne jest zapewnienie możliwości podglądu dla WIOŚ;
 • parametry techniczne systemu monitoringu cctv reguluje PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – Część 4
 • do rejestracji obrazu stosuje się kamery stacjonarne typu dzień-noc dostrajające się automatycznie do panującego oświetlenia
 • Obraz wysyłany z kamer utrwalany jest w urządzeniu rejestrującym w niezmienionej postaci.
 • Urządzenia techniczne systemu kontroli umożliwiają wykorzystanie zarejestrowanego obrazu do jego odtworzenia z zastosowaniem funkcji zatrzymania obrazu na ekranie podczas jego wyświetlania, a także wykonanie kopii obrazu i pobierania zapisu w formie elektronicznej oraz określenia miejsca, daty, czasu zarejestrowanych zdarzeń i czynności
 • Urządzenia techniczne systemu kontroli umożliwiają dostęp do podglądu obrazu w czasie rzeczywistym poprzez system teleinformatyczny, za pomocą odpowiedniego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego
 • Napięcie zasilające system rejestracji obrazu zabezpiecza się przed nieoczekiwanym zanikiem, z podtrzymaniem przez okres co najmniej 2 godzin.
 • Dopuszcza się przerwy w rejestracji obrazu wyłącznie w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu, nie dłużej jednak niż 2 dni w roku i pod warunkiem wcześniejszego poinformowania właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem
 • W przypadku rejestracji obrazu z systemu kontroli w serwerowni prowadzonej przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny (w tzw. „chmurze”), przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio
 • Zarejestrowany obraz przechowuje się na elektronicznym nośniku informacji, zwanym dalej „nośnikiem”, który zapewnia możliwość odczytywania zarejestrowanego obrazu w niezmienionej postaci w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, przeznaczonych do tego rodzaju nośników
 • Pojemność nośnika umożliwia przechowywanie i odtwarzanie zarejestrowanego obrazu przez co najmniej miesiąc od daty dokonania zapisu, po upływie którego zarejestrowany obraz ulega automatycznemu zniszczeniu
 • Nośnik powinien być należycie przechowywany i zabezpieczony, w szczególności przed utratą danych, szkodliwym działaniem środków chemicznych, temperatury, światła, promieniowania, pożaru oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także dostępem osób nieuprawnionych

Kogo obejmują wprowadzone przepisy?

Wprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów dotyczy posiadacza odpadów magazynującego lub składującego odpady w ramach prowadzonego przez niego zbierania lub przetwarzania odpadów. Dotyczy wszystkich rodzajów magazynowanych lub składowanych odpadów.

Różnice pomiędzy zwykłym monitoringiem a monitoringiem takich miejsc?

Przede wszystkim zapisane ścisłe wymagania jakim musi sprostać taki system.

 1. Zapis obrazu 1 miesiąc – dokładnie określony czas przez jaki musimy gromadzić archiwum nagrań co przekłada się na ilość przestrzeni dyskowej jaką do tego celu musimy zapewnić; w innych systemach monitoringu czas archiwizacji jest ustalany w zależności od potrzeb Inwestora
 2. Identyfikacja osób przebywających w obiekcie przez całą dobę – przypomnijmy, że aby zidentyfikować daną osobę powinniśmy uzyskać rozdzielczość 250 pix/m co wiąże się za koniecznością zastosowania kamer o bardzo dużej rozdzielczości
 3. Zapewnienie rejestracji obrazu całej powierzchni magazynowania lub składowania, drogi dojazdowe do odległości 15m od krawędzi obszaru magazynowania, pas zewnętrzny o głębokości 5m otaczający teren składowania – ponieważ najczęściej mamy w takim przypadku do czynienia z dużymi obszarami będzie niezbędna duża liczba kamer potrzebnych do nadzoru obwodowego

Bardzo duże znaczenie ma tutaj z jakim obiektem mamy do czynienia, ponieważ ustawą objęte zostały zarówno rozległe obszary otwarte, takie jak duże wysypiska śmieci zajmujące powierzchnię kilku hektarów, jak i zamknięte pomieszczenia służące jako np. sortownie.

Jaki system monitoringu wybrać?

Na rynku jest kilka marek, których rozwiązania spełnią wymogi stawiane w przepisach. Jednak w pierwszej kolejności należałoby wykonać przynajmniej wstępny projekt systemu.

systemy zabezpieczeń lublin

Projekt taki powinien uwzględniać specyfikę danego miejsca magazynowania czy składowania odpadów oraz wszystkie wymagania prawne. Przepisy nie wskazują czy system monitoringu ma opierać się na urządzeniach analogowych czy cyfrowych (IP) więc o wyborze danego rozwiązania powinna decydować charakterystyka miejsca, które ma zostać objęte nadzorem kamer. Nic nie stoi też na przeszkodzie żeby rozbudować istniejący już system monitoringu.

Usługi KSK Lublin w zakresie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów

Nasza firma KSK Lublin od początku istnienia zajmuje się technicznymi systemami zabezpieczenia mienia w tym między oferuje monitoring wizyjny. W przeciągu tych kilku lat wykonaliśmy wiele instalacji monitoringu cctv zarówno dużych obszarów, takich jak monitoring miejski oraz mniejsze systemy np. monitoring budynków. Posiadając tak duże doświadczenie jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie rozwiązanie do każdej sytuacji. Zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycji tzn. od projektu poprzez instalację aż do uruchomienia.

Jeżeli Państwa działalność obejmują przepisy dotyczące wprowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów na terenie Lublina i okolic, to zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *